Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele podle nového občanského zákoníku

 

V nové úpravě občanského zákoníku je nově vnímán pojem „byt“ nemusí to tak být pouze byt v bytovém domě, ale např. i v rodinném domě. Dále to může být v podstatě jakýkoli prostor, na kterém se nájemce a pronajímatel shodnou, že bude určen k bydlení a fakt, že jej nájemce k uspokojení svých bytových potřeb používá. Nájemce nemůže být právnická osoba, aby se na ni vztahovala zvláštní ustanovení občanského zákoníku o pronájmu bytu.

 

V těchto zvláštních ustanoveních jsou práva a povinnosti jak nájemce tak pronajímatele přesněji specifikována.

Ochrana nájemce

V prvé řadě je třeba říci, že pronájem bytu a nájemce je chráněn více než pronajímatel a to proto, že se předpokládá, že jde o slabší smluvní stranu, která si tak zaslouží vyšší stupeň ochrany.

 

Ve smlouvě tak nemůže být ničeho co by zkracovalo práva nájemce, které mu přisuzuje NOZ.

Pokuty a sankce od pronajímatele

Pronajímatel již nemůže dávat nájemníkovi pokuty za nedodržování smlouvy nebo porušení pravidel.

Nájemník však musí o pronajatý byt pečovat a užívat jako řádný hospodář a uživatel podle nájemní smlouvy.

Je potřeba, aby dodržoval pravidla a domovní řád, které jsou běžná v domě, kde se byt nachází a měl by se řídit rozumnými pokyny pronajímatele v této souvislosti.

Podnikání a zvířata

Novým právem nájemce přiznaným mu zákoníkem je, že pokud příliš nezatíží byt nebo sousedy např. hlukem, či dalšími škodami, může v bytě podnikat či chovat domácí mazlíčky.

Podnájem dalším osobám

Nájemce pokud má v bytě trvalé bydliště, může část bytu podnajmout další osobě. Musí to však nahlásit pronajímateli do dvou měsíců, nepotřebuje souhlas. Ten potřebuje pokud v bytě není trvale hlášen.

Další člen domácnosti

V případě, že do domácnosti přibyde další člen, musí to být pronajímatelovi nahlášeno do dvou měsíců. Zároveň v bytě může bydlet pouze tolik osob, které odpovídají velikosti a kapacitě a stavu bytu

Stavební úpravy nájemcem

Pokud nájemník provede stavební úpravy je povinen uvést byt k předání do původního stavu, pokud se předtím s majitelem nedohodl jinak. V případě, že majitel souhlasil s úpravami, může nájemník požadovat kompenzaci za zvýšení hodnoty bytu při odchodu. V případě, že se úpravou hodnota bytu sníží, může kompenzaci požadovat vlastník. Majitel bytu může rovněž souhlasit s tím, že úpravy zaplatí.

Pokud nájemce provedl úpravy bez souhlasu, což podle zákoníku nesmí, může pronajímatel požadovat uvedení do původního stavu v okamžiku kdy se o tom dozví. V určitém případě, zejména pokud jde o vážné škody a újmy může pronajímatel dát i okamžitou výpověď pro hrubé porušení práv a povinností.

Nepřítomnost

Jestliže se nájemce rozhodne být mimo byt déle než dva měsíce, je třeba aby to oznámil vlastníkovi a určil osobu, která bude v době jeho nepřítomnosti k dispozici majiteli, aby ho v nezbytném případě pustila do bytu. Pokud toto neudělá, pak se touto osobou stává sám pronajímatel. V případě vážné škody se pak takové neoznámení stává hrubým porušením povinností, což je důvodem pro výpověď.

Stavební úpravy pronajímatelem

Nájemník má za povinnost přežít úpravy bytu, které realizuje pronajímatel nebo veřejný zájem pokud to nesnižuje kvalitu bydlení a bez zvýšeného nepohodlí po dobu oprav. Pronajímatel musí nájemce dopředu informovat o úpravách a jaký je plán prací a to v v době 3 měsíce před zahájením prací pokud je to možné.

V ostatních případech je potřeba souhlasu nájemníka.

Vyklizení bytu

V případě, kdy je potřeba vyklidit byt, zůstává zachováno právo na pronájem a pronajímatel musí nájemci uhradit účelné náklady, které mu v souvislosti se stěhováním vzniknou. Zejména půjde o náklady na zajištění jiného bydlení jako je přestěhování se, vyhledání, cestování do zaměstnání či školy apod.

Jestliže nájemce odmítne byt vyklidit nebo do 10 dnů od oznámení pronajímateli neoznámí souhlas, tak se má za to, že nesouhlasí. Pak se může pronajímatel ve lhůtě deseti dní obrátit na soud, který rozhodne.


Smrt nájemníka

Přechod nájmu v případě smrti nájemce. Nájem přechází na členy nájemcovy domácnosti. V případě, že nejsou pak na dědice. V tomto případě dědic i pronajímatel mohou vypovědět pronájem do tří měsíců co se dozvěděli o skutečnosti smrti a o dědictví. Výpovědní lhůta je dva měsíce. Dluhy na nájmu, které vznikly před smrtí nájemníka zůstanou na bedrech dědici a členům domácnosti. Dědic má navíc šestiměsíční dobu na to, aby se o smrti zůstavitele (nájemníka) dozvěděl. V případě, že se pronajímateli dědic do 6 měsíců neozve, může pronajímatel byt vyklidit, věci nechat ve veřejném skladu na náklady dědice. Pokud ten si je v přiměřené lhůtě nevyzvedne, může věci prodat na náklad dědiců.

 

 
Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@pronajembytu.info


Hledej byt k pronájmu v okrese:
Pronájem bytu